Upozornění pro všechny rodiče.

12. 2.: Od 1. března dochází k úpravě Řádu školy - bod D11 - týkající se používání mobilních telefonů a dalších zařízení. Děti přinesou domů lístek s úpravou, prosíme o podepsání a vrácení zpět. (Formulace viz níže)

Vážení rodiče,

     upozorňujeme Vás na úpravu Řádu školy, která se týká používání mobilních telefonů, sluchátek a ostatních elektronických zařízení. Tato změna byla projednána na plenární schůzi SRPŠ dne 11. ledna 2018, dále schválena pedagogickou radou 25. 1. 2018 a Školskou radou 8. 2. 2018. Platnost této úpravy je od 1. 3. 2018

Formulace úpravy Řádu školy:

BOD: D.11 Podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním (mobily, cennosti, aj.)


b) Před vstupem do budovy školy žáci vypnou mobilní telefony, tablety i všechna zařízení umožňující zvukový nebo obrazový záznam a uschovají do tašek. Je zakázána jakákoliv manipulace s nimi v průběhu vyučování i o přestávkách. Pokud žák bude potřebovat v neodkladných případech komunikovat s rodiči, vyřídí telefonát v ředitelně školy. Ve škole je přísně zakázáno pořizovat obrazový či zvukový záznam bez svolení vedení školy, popř. vyučujícího.


c) Z důvodu bezpečnosti žáků platí ve škole zákaz používání sluchátek, pokud  učitel neurčí jinak.


Celý Řád školy je vyvěšen v prostorách ZŚ a dále na webových stránkách.

 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se změnou Řádu školy:   Dne: ...................... 2018

 

Jméno dítěte: ............................................  Třída: ............   Podpis zák. zást.: ..........................................

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG