Zápis do I. třídy

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 

Stanovení zápisu do I. třídy

  pro školní rok 2019/2020

 

Na  základě § 46, odstavce (1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanovuji

Zápis dětí do I. třídy

Základní školy a Mateřské školy Radostín nad Oslavou, příspěvkové organizace

na den:

pátek  12. dubna 2019 od 7.30 do 16.30 hodin

v budově ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Důležitá upozornění

1.      K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 trvale přihlášeni k pobytu ve spádových obcích  Kněževes, Krásněves, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Zahradiště,  Zadní Zhořec, Znětínek 

2.      K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Dále žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad  - příslušné formuláře lze stáhnout na stránkách školy, či vyzvednout v MŠ Radostín n. O. nebo Pavlov.

3.      Možnost odkladu povinné školní docházky: § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

4.      Pokud budou rodiče žádat odklad školní docházky svého dítěte, doručí  žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2019. O žádosti budou informovat u zápisu zapisujícího.

5.      Do I. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

6.      Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo MŠMT dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy

7.      Rozhodnutí o přijetí bude vydáno zákonným zástupcům při zápisu dítěte, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky po dodání všech příslušných příloh.

8.      Děti, které byly u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, se opět dostaví k zápisu.

9.      Pokud se v uvedený den nemůžou rodiče s dítětem dostavit, oznámí tuto skutečnost telefonicky na čísle 566670211 a domluví si náhradní termín.

 

Kritéria pro přijímání žáků

1.      Děti s místem trvalého pobytu v příslušných spádových obcích: Kněževes, Krásněves, Pavlov, Radostín nad Oslavou,  Zahradiště,  Zadní Zhořec, Znětínek

2.      Děti s přechodným bydlištěm ve spádových obcích

3.      Dětí s trvalým pobytem mimo spádové obce

 

 

V Radostíně nad Oslavou  13. 2. 2019                                           Mgr. Jan Hladík

                                                                                                              ředitel školy   

 

 

aadost-o-odklad.doc Žádost o odklad školní docházky

 

aadost-o-prijeti-w.doc Žádost o přijetí do I. třídy

 

zapisni-listek.doc Zápisní lístek

 

desatero-pro-rodice-kopie.doc Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků


© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG