21. 5. Informace k provozu školy od 25. 5.

Organizace vzdělávacích aktivit žáků I. stupně od 25. 5. 2020 do odvolání

Časový režim

 1. 25. 5.  - musí mít žáci podepsané čestné prohlášení, bez něho nebudou do školy vpuštěni. Dále budou mít s sebou svačinu, pití, učebnice a sešity. V šatně budou rozděleni do skupin a do určených učeben. Do školy se přihlásilo 38% žáků, na odpoledne 5 žáků.
 2. Žáci přicházejí do školy v rozmezí od 7.00 – 7.15 (dojíždějící po příjezdu autobusů). Při příchodu do školy dodržují rozestupy. Mají obličej krytý rouškou, druhou roušku mají uschovanou v igelitovém sáčku. Do školy vchází jednotlivě podle pokynů dozoru. Vstup doprovodu žáků do školy není možný.
 3. Vzdělávací aktivity probíhají od 7.15 – 12.00
 4. Po vpuštění do školy se v šatně přezují a ihned odchází do určené učebny. Dozor v šatnách zajišťuje pověřený pracovník školy.
 5. Žáci jsou rozděleni do skupin do 15 žáků. Každé skupině je určena stálá učebna a stálý pedagogický pracovník. Složení skupin je neměnné do 30. 6.
 6. Při vstupu do učebny si děti umyjí ruce vodou a mýdlem a použijí dezinfekční prostředek. V učebně žáci dodržují 2 m odstup, sedí každý sám v určené lavici. Roušku mohou sundat na pokyn pedagoga. Při odchodu ze třídy si žáci i učitelé vždy nasadí roušky.
 7. Rozvrh vzdělávacích aktivit je pevně daný, časové rozvržení určuje pedagog, rovněž i přestávky tak, aby se žáci z různých skupin nepotkávali. Při každém příchodu do učebny si žáci vždy nejméně 20 sekund myjí ruce vodou a mýdlem.
 8. Ve školní jídelně přihlášení žáci dodržují odstup dle pokynů, je stanoven rozvrh podávání jídla. Zde rovněž dodržují hygienická opatření.
 9. Po skončení vzdělávání odvede pedagog žáky do šatny a ti postupně odcházejí domů či na autobus.
 10. Žáky přihlášené na odpolední aktivitu přebírá v učebně ve 12 hodin pedagogický pracovník, děti odchází ze školy 14.50.

Organizace vzdělávání

 1.  Učitelé jednotlivých předmětů vypracovávají úkoly pro žáky ve škole i doma. Práce na dálku i ve škole musí být rovnocenná, žádná skupina nemůže být diskriminována. Učitelé dle stanoveného rozvrhu předají vedoucímu skupiny práci den předem, opravené práce žáků ráno do 7 hodin.
 2. Žáci přítomní ve škole již nedostávají a nevypracovávají žádné úkoly doma.
 3. Pedagogický pracovník pověřený vedením ve skupině dohlíží na vypracování úkolů, pomáhá žákům při jejich plnění. Po skončení aktivity předá vypracované úkoly učiteli, který je zkontroluje a opraví, aby byly použitelné na další práci.
 4. Při výuce doma mohou být zadávána cvičení online, při výuce ve škole buď vypracovávají žáci tato cvičení společně pomocí interaktivní tabule, nebo jim tato cvičení učitelé připraví na pracovních listech.
 5. Pokud učitelé používají výuku online přímo se žáky, tato výuka zůstává jako doposud nepovinná dle přihlášených žáků.

Provoz ve školní jídelně – vydávání obědů

 1. Žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce a použijí dezinfekční prostředek
 2. Při pohybu v jídelně dodržují rozestupy nejméně 1,5 m
 3. U výdejního okna dostanou tác s polévkou, hlavním jídlem, příborem a čajem
 4. U stolu sedí samostatně, sundají si roušku a uloží ji do sáčku.
 5. Po odchodu z jídelny si nasadí roušku a ve třídě si umyjí ruce a použijí dezinfekci
 6. Obědy pro žáky I. stupně se vydávají od 10.25 – 11.00

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

 • 25. 5. musí žáci přinést podepsané čestné prohlášení (stažitelné na stránkách školy, popř. doslovně přepsané) s datem 25. 5. 2020, bez něho nemohou být vpuštěni do školy!
 • Pokud bude dítě při příchodu do školy nebo v průběhu vzdělávací aktivity jevit některý z příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěno do izolační místnosti, rodiče budou ihned vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte. Ostatní děti ze skupiny budou převedení do jiné učebny a všichni provedou dezinfekční opatření. Škola pak situaci oznámí spádové hygienické stanici.
 • Při nepřítomnosti přihlášeného žáka ve škole žádáme o telefonickou omluvu na čísle 566670211.

Prosíme, neposílejte děti do školy s uvedenými příznaky!

Poznámka:

Uvedená opatření se mohou s případnými dalšími pokyny nadřízených orgánů měnit. Případné změny budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách školy.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG