Konzultace 6. - 8. ročníku od 8. června

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

 

V Radostíně nad Oslavou 1. června 2020

Pravidla žáků II. stupně (6. – 8. ročník) při konzultacích  od 8. 6. – 30. 6.

 1. Vzdělávací aktivita  není povinná, probíhá pro přihlášené žáky.
 2. Konzultace budou probíhat pro každou třídu jeden den v týdnu, tzn. celkem třikrát do konce školního roku v době od 7.30 – 11.30 hodin. V této době budou realizovány třídnické hodiny, konzultace z hlavních předmětů (ČJ, M, F, CH, D, Z, ...) – bude upřesněno.
 3. Žáci budou zařazeni do skupin s nejvyšším počtem 15 žáků
 4. I. skupina – učebna 22,    II. skupina – učebna 26
 5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, dále přezůvky, svačinu, pití.
 6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by měly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 7. První den příchodu do školy bude mít každý žák podepsané čestné prohlášení, bez něho nebude do školy vpuštěn. Toto prohlášení odevzdá při vstupu do školy.
 8. Do školy přichází od 7.15 – 7.30, dozor u vchodu bude mít pan školník, který žáky  postupně pouští. Doporučujeme využít autobus z Ostrova s odjezdem až 7.05.
 9. V šatně se žáci přezují a ihned odchází do určené učebny, dodržují 2 m odstup
 10. Při vstupu do třídy si umyjí důkladně ruce 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem a  poté musí použít dezinfekci na ruce.
 11. V lavicích i při pohybu ve třídě se zachovává odstup mezi spolužáky 2 metry.
 12. Roušku můžou žáci sundat jen na pokyn učitele, uloží ji do sáčku.
 13. Po každé hodině si vydezinfikujte nebo umyjete ruce ve třídě.
 14. O přestávkách je zakázáno opouštět patro.
 15. Vyučující zajistí časté větrání – minimálně jednou za hodinu pod dobu 5 minut.
 16. Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, budete umístěn do samostatné místnosti a vyučující bude kontaktovat zákonné zástupce  pro okamžité vyzvednutí žáka.
 17. Po skončení výuky žáky vyučující odvedou do šatny, ihned odchází ze školy, neshromažďují se před budovou školy.
 18. Obědy ve školní jídelně nebudou po dobu konzultací žákům poskytovány.
 19. Podrobné informace k provozu školy jsou na webových stránkách školy – viz MŠMT
 20. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

                                                                             Mgr. Jan Hladík – ředitel školy

 

 

 

 

 

Konzultační dny pro jednotlivé  třídy od 8. 6. – 26. 6.:

Pondělí – VIII. třída

Úterý – VII. třída

Středa – VI. B třída

Čtvrtek – VI. A třída                                                                                              

 

Povinnost zákonných zástupců:

 1. Nahlásit zájem  o konzultace  prostřednictvím návratky nejpozději do středy 3. 6. 2020 do 16 hodin – e-mailem na zsradostin@seznam.cz   možno vhodit i do schránky u hlavního vchodu školy.
 2. Vyplnit čestné prohlášení, které žák odevzdá učiteli  při příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

 

Návratka:

Přihláška ke vzdělávací aktivitě  6. – 8,  ročníku


Jméno a příjmení  .............................................................


Třída: ................................


ANO                 NE

Podpis rodičů: ..................................

 


 

 prilohaacestneaprohlaseni.pdf  Čestné prohlášení

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG