Průběh testování v naší škole

Průběh testování žáků ve škole

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělání bez testování.
 • Pokud se žák neúčastní testování, bude mít absenci omluvenou, škola nemá povinnost zajistit distanční výuku, pouze např. zasílání úkolů.
 • Testování probíhá tzv. samoodběrem, v našem případě testy Lepu Rapid
 • V případě testování 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou. Žádáme rodiče, aby do pátku 9. dubna do 12 hodin e-mailem na zsradostin@seznam.cz  sdělili, že budou asistovat při testování svého dítěte, abychom mohli zajistit hygienické podmínky tohoto způsobu testování.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit při vstupu do školy – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
 • Testování žáků probíhá pravidelně 2 x týdně – v pondělí a čtvrtek při příchodu do školy v učebně, kde jsou zajištěni pedagogičtí pracovníci k dohledu.
 • Pokud bude test žáka pozitivní, žák odchází do izolační místnosti, jsou ihned kontaktováni zákonní zástupci, kteří si žáka neprodleně vyzvednou. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu dětského lékaře, který učiní příslušné kroky.
 • Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace na základě potvrzení lékaře o ukončení izolace.  
 • V případě, kdy test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole. Všechny dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek RT-PCR testu. KHS nařídí žákům karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

Totéž v pdf:    prubeh-testovani-zaku-ve-skole.pdf 

 

Informace o ochraně osobních údajů:   informace-o-zpracovana-oa-akoly.pdf 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG