Vnitřní opatření k provozu školy vzhledem ke covid-19

Vnitřní opatření k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19


-          vychází z Manuálu MŠMT – ze dne 17. 8. 2020

-          je aktualizováno podle pokynů MŠMT a MZ

-          v případě konkrétních mimořádných situací postupuje škola podle pokynů KHS


Opatření:

1)      Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (rouška) vychází z mimořádných opatření MZ a žáci o ní budou včas informováni.


2)      Žáci, zaměstnanci školy a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.


3)      Ve všech třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky, žáci jsou povinni při příchodu do třídy si umýt ruce a použít dezinfekci.


4)      Vstup zákonným zástupcům žáků a dalších osob je možný pouze po domluvě u hlavního vchodu do školy mezi tělocvičnou a jídelnou. Do šaten je vstup cizích osob zakázán.


5)      Školní výlety a exkurze budou organizovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Do odvolání nebudou organizovány hromadné kulturní a sportovní akce.


6)      O přestávkách žáci zůstávají ve třídách, do odborných učeben se přesouvají bez zbytečného odkladu.


7)      Všichni žáci a zaměstnanci důsledně dodržují hygienická opatření – mytí rukou, dezinfekce, větrání učeben.


8)      Jeví-li žák příznaky infekčního onemocnění, bude izolován a neprodleně informován zákonný zástupce k bezodkladnému vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Izolační místností je určen kabinet ve III. patře staré budovy.


9)      Zaměstnanec školy s příznaky infekčního onemocnění školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších pravidel.


10)  Žáku s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.


11)  V případě výskytu onemocnění covid-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.


12)  Všichni žáci budou mít roušku na krytí dýchacích cest uloženou v igelitovém sáčku v tašce pro mimořádný případ. (Dojíždějící žáci musí mít povinně roušku v autobuse)

 


V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2020

 

                                                                                                Jan Hladík - ředitel školy

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG