Výňatek ze školního řádu - důležitá upozornění pro rodiče

 

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

 

Výňatek ze Školního  řádu

zpracovaný na základě  Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

I.  Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy (v průběhu vyučování i mimo ně)

 

a)      Vstup do základní školy

 • Bočním vchodem do školy (do šaten) vstupují pouze žáci školy, popřípadě zaměstnanci školy.
 • Boční vchod do ZŠ je otevřen 6.45 – 7.15 hodin, dozor u vchodu vykonává pan školník. Po této době jsou žáci vpuštěni jen na základě představení se pracovníkovi kanceláře, učiteli ve sborovně. Jiné osoby tímto vchodem nebudou do budovy vpuštěni.
 • Hlavním vchodem (mezi tělocvičnou a školní jídelnou) vstupují do školy všechny ostatní osoby, které jsou povinny ohlásit se v kancelářích, platí zákaz jejich samovolného pohybu po objektu.
 • Žákům, kteří vstupují do objektu školy je zakázáno vpouštět do objektu jakoukoli další osobu. Zákaz se vztahuje i na osoby, které sice žák zná, v tomto případě se jedná o cizí osobu (včetně rodičů).
 • Rodiče vchází do budovy školy jen v neodkladných případech a na dobu nezbytně nutnou. V ostatních případech si telefonicky smluví schůzku s vyučujícím, který rodiče vpustí do školy a monitoruje jeho pohyb v budově.

 

b)      Vstup do školní jídelny

 • Rodiče strávníku či strávníci, kteří přichází platit obědy pouští hlavním vchodem pouze vedoucí školní jídelny
 • Cizí strávníci jsou do ŠJ vpouštěni hlavním vchodem pouze vedoucí ŠJ, oběd je jim vydáván od 11.15 – 11.30
 • Vedoucí ŠJ pouští pouze osoby, které budou jednat v souvislosti se stravováním, monitoruje jejich pohyb po škole i opuštění budovy. Je zakázáno pouštět osoby jednající v jiných úsecích (ZŠ, MŠ)

c)      Pravidla pro externí vyučující ve výuce na hudební nástroje, v kroužcích, v tělocvičně

 • Vyučující na hudební nástroje zodpovídá za pouštění svých žáků – při odchodu žáka pustí dalšího. Nemůže pouštět žádné jiné osoby.
 • Vedoucí kroužků mohou otevřít vchod pouze svým žákům.
 • Sportovci v tělocvičně se shromáždí před začátkem cvičení před vchodem, společně vchází do šaten, případné opozdilce  pouští po ohlášení dálkovým ovladačem, je zakázáno nechat otevřený vchod do šaten zarážkou.

d)      Povinnosti dozorujících zaměstnanců

 • Osoba, která vykonává u vstupu do školy dohled (školník, uklízečka, pedagogický pracovník), je povinna sledovat, zda do objektu školy společně se žáky nevchází cizí osoba. Tuto následně zastaví a odešle ji do kanceláře.
 • Pan školník denně kontroluje vchodové dveře do mateřské školy, vchod pro žáky a hlavní vchod, případné poruchy ihned opraví a dveře seřídí tak, aby se zavíraly.
  • Do školy nosí jen ty věci, které nezbytně potřebují na vyučování. Pokud si žák přinese do školy větší částku peněz (např. na výlet, obědy, …) nebo cennou věc potřebnou do výuky, uloží si ji do zamčené skříňky u sekretářky (popř. zřš) v ředitelně. V průběhu vyučování žáci vypnou mobilní telefony, je zakázána jakákoliv manipulace s nimi v průběhu vyučování. Ve škole je zakázáno pořizovat obrazový či zvukový záznam bez svolení vedení školy.
  • Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi, školními potřebami, didaktickými pomůckami a veškerým zařízením v prostorách školy. Poškodí–li žák úmyslně školní věci nebo zařízení, uhradí opravu nebo pořízení náhrady. Závažnější případy poškození budou řešeny ve spolupráci s policií ČR.
  • Na základě písemné žádosti rodičů může žáka uvolnit z jedné vyučovací hodiny příslušný učitel, z jednoho vyučovacího dne jeho třídní učitel. Na dva a více dní může žáka uvolnit pouze ředitel školy. O každém uvolnění žáka musí být informován třídní učitel.
  • Žákovu nepřítomnost ve vyučování omlouvá jeho zákonný zástupce omluvenkou v žákovské knížce. Chybí-li žák z předem známých důvodů, je zákonný zástupce povinen oznámit absenci předem. Při delší absenci oznámí třídnímu učiteli důvod žákovy absence nejpozději do 72 hodin.

II.                Pravidla chování žáků

Obecná ustanovení

 

Chování žáků před vyučováním a po vyučování, provoz v šatnách

 • Pokud dojíždějícím žákům z různých důvodů nepojede ráno autobus, přijedou do školy nejbližším možným spojem.

 

III.             Práva rodičů, zákonných zástupců

 

 1. Získávat údaje o výchovně vzdělávacích programech školy a požadavcích školy. (Informace o organizačních změnách jsou jim poskytovány včas. )
 2. Informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání  a chování svého dítěte.
 3. V případě potřeby si mohou vyžádat individuální konzultaci s učitelem nebo vedením školy. Mohou požádat o radu a pomoc učitele v otázkách souvisejících s výchovou či vzděláváním dítěte.
 4. Po dohodě s vyučujícím mají možnost účastnit se výuky.
 5. Volit a být volen do Školské rady a tím se aktivně podílet na řízení školy.
 6. Vznášet připomínky a podněty k práci školy na Školské radě nebo u ředitele školy
 7. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

IV.              Povinnosti rodičů, zákonných zástupců

 

 1. Rodiče mají odpovědnost za výchovu a vzdělání přiměřené schopnostem dítěte. Ztotožňují se s koncepcí a záměry školy a vedou své děti k tomu, aby školu vždy dobře reprezentovaly.  
 2. Seznámí se s  řádem školy, školní jídelny a školní družiny.
 3. Podporují  kladný postoj dítěte ke škole a školním povinnostem, vhodné chování k učitelům, spolužákům i ostatním zaměstnancům školy.  
 4. Odpovídají za pravidelnou a včasnou docházku svého dítěte do školy. Nepřítomnost oznamují pokud možno týž den, nejpozději do 72 hodin. Písemnou omluvu zapisují do ŽK.
 5. O uvolnění žáka z výuky je možné žádat jen ve výjimečných případech. Jde-li o jednu vyučovací hodinu  až jeden den, žádají rodiče předem třídního učitele. O mimořádné uvolnění na delší dobu je nutno žádat písemně ředitelství školy. Rodiče dbají o doplnění zameškaného učiva, škola nebere na tyto absence zřetel.
 6. Zajímají se  pravidelně o výsledky školní práce svých dětí a tím je motivují k úspěšné školní práci. Sledují informace v žákovské knížce a stvrzují je svým podpisem. Dohlížejí na řádnou přípravu na vyučování, přípravu potřebných učebních pomůcek a plnění domácích úkolů.
 7. Účastní se třídních schůzek rodičů a spolupracují s učiteli v záležitostech výchovy jejich dítěte.
 8. Pokud se u jejich dítěte vyskytne nepřijatelné chování,  hledají spolu s učiteli  řešení vedoucí k nápravě.
 9. V zájmu svého dítěte pravdivě informují třídního učitele o zdravotním stavu dítěte i o závažných změnách v rodině, které mohou ovlivnit jeho výkon i jednání (samozřejmým předpokladem je diskrétnost a mlčenlivost učitele).

10.  Oznamují škole údaje nezbytné pro školní matriku.

 

                                                                                              Mgr. Jan Hladík – ředitel školy

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG