Zápis dětí do mateřské školy pro rok 2020/2021

POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUVISLOSTI                       S OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“)

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

Změna termínu zápisu: termín zápisu je s ohledem na současnou situaci (COVID-19) prodloužen. Bude se konat v období od 4. do 12. května 2020, kdy můžete doručovat Žádosti do MŠ.

Zákonný zástupce doloží tuto dokumentaci:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz příloha) - kontaktní údaje na Vás vyplňujte čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby mohli úspěšně kontaktovat
  2. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (viz příloha), k němuž přiložíte kopii očkovacího průkazu dítěte. Mateřská škola dle aktuálního očkovacího kalendáře provede kontrolu, zda dítě splňuje všechna povinná očkování.  V případě, že dítě přihlašujete k povinnému předškolnímu vzdělávání (tzn., že dítě do 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 či více let), nedokládáte Čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu). Jestliže dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  3. Prostá kopie rodného listu dítěte. Z této kopie ověříme datum narození dítěte a jméno a příjmení zákonného zástupce, který Žádost o přijetí v zastoupení dítěte podává. Pokud by Žádost o přijetí nepodával (a nepodepsal) zákonný zástupce dítěte, je třeba doložit plnou moc, kterou je daná osoba k zastupování dítěte zplnomocněna.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.                                                             V SOUČASNÉ SITUACI NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!

Všechny tiskopisy jsou k dispozici v příloze nebo si je můžete vyzvednout ve vestibulu ZŠ v Radostíně nad Oslavou (vchod mezi jídelnou a tělocvičnou ZŠ, v době od 8.00 do 10:00 hodin, zvoňte na ředitelnu).

Možnosti  podání  Žádosti o přijetí a dalších souvisejících dokumentů 

  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 136, 594 44 
  • přímo do poštovní schránky ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (nachází se u vstupu mezi jídelnou a tělocvičnou ZŠ)
  • osobním podáním - bude umožněn vstup do školy mezi jídelnou a tělocvičnou ZŠ (zavoníte na zvonek školy a ředitel, zástupkyně ředitelky či ekonomka školy od Vás příslušné materiály převezmou) - této možnosti využívejte jen v  nezbytných případech

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ VÁM BUDE DORUČENO POŠTOU PO 20. KVĚTNU 2020!

 

 

V Radostíně nad Oslavou 14. 4. 2020 Mgr. Jan Hladík, ředitel Radostín nad Oslavou

 

Přílohy:

ma-aadost---prijeti-2020.pdf Žádost o přijetí

 

prohlaseni-k-ockovani.pdf Prohlášení k očkování

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG