Zápis do I. třídy

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 

Stanovení zápisu do I. třídy

  pro školní rok 2021/2022

 

Na  základě § 46, odstavce (1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanovuji

Zápis dětí do I. třídy

Základní školy a Mateřské školy Radostín nad Oslavou, příspěvkové organizace

na den:

pátek  9. dubna 2021 od 7.30 do 16.30 hodin


v budově ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou


Důležitá upozornění

 • K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 trvale přihlášeni k pobytu ve spádových obcích  Kněževes, Krásněves, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Zahradiště,  Zadní Zhořec, Znětínek 
 • K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Dále žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad  - příslušné formuláře lze stáhnout na stránkách školy, či vyzvednout v MŠ Radostín n. O. nebo Pavlov.
  • Možnost odkladu povinné školní docházky: § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Pokud budou rodiče žádat odklad školní docházky svého dítěte, doručí  žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2021. O žádosti budou informovat u zápisu zapisujícího.
  • Do I. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo MŠMT dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy
  • Rozhodnutí o přijetí bude vydáno zákonným zástupcům při zápisu dítěte, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky po dodání všech příslušných příloh.
  • Děti, které byly u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, se opět dostaví k zápisu.
  • Pokud se v uvedený den nemůžou rodiče s dítětem dostavit, oznámí tuto skutečnost telefonicky na čísle 566670211 a domluví si náhradní termín.

 

Kritéria pro přijímání žáků

 1.     Děti s místem trvalého pobytu v příslušných spádových obcích: Kněževes,         Krásněves, Pavlov, Radostín nad Oslavou,  Zahradiště,  Zadní Zhořec, Znětínek
 2.    Děti s přechodným bydlištěm ve spádových obcích
 3.    Dětí s trvalým pobytem mimo spádové obce

 

Způsob realizace zápisu bude aktualizován podle aktuálních protiepidemických opatření na webových stránkách školy.

 

V Radostíně nad Oslavou  12.  2. 2021                                           Mgr. Jan Hladík

                                                                                                              ředitel školy   

 

zapisni-listek.doc Zápisní lístek

 

aadost-o-prijeti-w.doc Žádost o přijetí

 

aadost-o-odklad.doc Žádost o odklad školní docházky

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG