Adresa školy:

ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

594 44 Radostín nad Oslavou 136

 

E-mail školy:

zsradostin@seznam.cz

 

  Vítejte na stránkách

Základní školy a Mateřské školy v Radostíně nad Oslavou!

 

 

  • Umístění školy

 

     Celý školní areál leží na okraji obce v klidném a příjemném prostředí. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro tělesnou výchovu (blízkost fotbalového hřiště, asfaltového hřiště, tenisových kurtů, rybníka – zimní sporty), pro environmentální výchovu a výuku přírodopisu, prvouky (školní pozemek, nedaleký lesík, louky, rybníky) i pro činnost školní družiny. Škola je tvořena třemi budovami – hlavní budova, tělocvična, přístavba se školní jídelnou, které jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem. V rekonstruovaném suterénu hlavní budovy je od 1. září 2010 umístěna mateřská škola Výhodou je i dostupnost autobusového spojení a blízkost autobusové zastávky.

 

  • Úplnost a velikost školy, vybavení školy

 

     Jsme plně organizovanou školou s 11 třídami – 6 na I. stupni, 5 na II. stupni. K dispozici je 15 učeben,  9 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, hudební a výtvarné výchovy, učebna angličtiny, matematiky, učebna výpočetní techniky, školní dílna. Cvičná kuchyň byla  nově vybudována v rámci vestavby MŠ do ZŠ, v prostorách u školní jídelny je využívaná školní knihovna s čítárnou. Samostatný  velký prostor má školní družina. Pro výuku pěstitelství slouží školní pozemek  vzdálený asi 200 m od školy. V roce 2005 byla dána do provozu úplně nově zrekonstruovaná tělocvična, která je využívána nejen pro výuku tělesné výchovy a s ní souvisejících volitelných předmětů, ale i pro činnost zájmových kroužků školy i veřejnosti. Dobře vybavená je učebna výpočetní techniky s datovým projektorem a 20 PC, které jsou připojeny na internet, jehož mohou žáci využívat v poledních pauzách či volných hodinách. Dále jsou  počítače umístěny ve všech učebnách, učitelům jsou k dispozici  dva počítače s internetem ve sborovně a jeden v kabinetu 1. stupně. Pro výuku na I. stupni byly v rámci projektu EU OPVK a následně z provozních prostředků  pořízeny do šesti tříd interaktivní tabule, v některých učebnách doplněny navíc dataprojektory s počítači. Na II. stupni jsou rovněž k dispozici 4 interaktivní tabule a ve všech dalších  učebnách datové projektory s počítači. Všechny tyto učebny jsou připojeny na internet.   V rámci projektu EU OPVK byla v roce 2013 vybudována nová jazyková učebna. Vybavení učeben a kabinetů pomůckami je na průměrné úrovni.

 

  • Charakteristika žáků

 

     Asi 48% žáků tvoří děti z Radostína nad Oslavou, dále do školy dojíždějí děti z Kněževsi, Krásněvsi, Pavlova, Znětínka, Zadního Zhořce, Zahradišť, Záseky, Ostrova nad Oslavou a Netína. Ve škole se podle individuálních vzdělávacích plánů učí asi  4 % žáků se SPU. Všechny děti jsou české národnosti. 71 % žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG