Školní psycholog

Od 1. 1. 2023 je na naší škole zřízenou pozici školního psychologa. V současné době je školním psychologem Mgr. Anna Janů, Ph.D. Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízena vedoucímu školního poradenského pracoviště.

· Konzultační místnost: kabinet výchovného poradce

· Konzultační hodiny: pondělí 13.15-15.15 hod., příp. po individuální domluvě jinak

· Kontakt: 566 670 211, anna.janu@skolaradostinno.cz

Poradenské aktivity školního psychologa jsou samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávacího procesu. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č. 3. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb.

Poskytované služby:

· monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu, preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem

· poskytování služeb psychologického poradenství žákům v osobních problémech a žákům s výchovnými a výukovými problémy

· poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání

· pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i zákonným zástupcům

· poskytování metodické pomoci třídním učitelům, přímá asistence a organizace při skupinové práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele atd.

· realizace krizových intervencí a psychologického poradenství pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce