Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy v Radostíně nad Oslavou!

Umístění školy

Celý školní areál leží na okraji obce v klidném a příjemném prostředí. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro tělesnou výchovu (blízkost fotbalového hřiště, asfaltového hřiště, tenisových kurtů, rybníka – zimní sporty), pro environmentální výchovu a výuku přírodopisu, prvouky (školní pozemek, nedaleký lesík, louky, rybníky) i pro činnost školní družiny. Škola je tvořena třemi budovami – hlavní budova, tělocvična, přístavba se školní jídelnou, které jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem. V rekonstruovaném suterénu hlavní budovy je od 1. září 2010 umístěna mateřská škola. Výhodou je i dostupnost autobusového spojení a blízkost autobusové zastávky.

 

Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Jsme plně organizovanou školou s 12 třídami – 7 na I. stupni, 5 na II. stupni. K dispozici je 20 učeben, 12 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, hudební a výtvarné výchovy, 2 jazykové učebny, 2 matematiky, učebna výpočetní techniky, školní dílna. Cvičná kuchyň byla  nově vybudována v rámci vestavby MŠ do ZŠ, v prostorách spojovacího krčku je využívaná školní knihovna s čítárnou. Samostatný velký prostor má školní družina. Pro výuku pěstitelství slouží školní pozemek vzdálený asi 200 m od školy. V roce 2005 byla dána do provozu úplně nově zrekonstruovaná tělocvična, která je využívána nejen pro výuku tělesné výchovy a s ní souvisejících volitelných předmětů, ale i pro činnost zájmových kroužků školy i veřejnosti. Dobře vybavená je učebna výpočetní techniky s datovým projektorem a 24 PC, které jsou připojeny na internet, jehož mohou žáci využívat v poledních pauzách či volných hodinách. Dále jsou počítače umístěny ve všech učebnách, učitelům jsou k dispozici dva počítače s internetem ve sborovně a jeden v kabinetu 1. stupně. Pro výuku na I. stupni byly v rámci projektu EU OPVK a následně z provozních prostředků  pořízeny do šesti tříd interaktivní tabule, v některých učebnách doplněny navíc dataprojektory s počítači. Na II. stupni je rovněž k dispozici 7 interaktivních tabulí a ve všech dalších  učebnách datové projektory s počítači. Všechny tyto učebny jsou připojeny na internet.   V rámci projektu EU OPVK byla v roce 2013 vybudována nová jazyková učebna. V roce 2015 byly v rámci projektu obecního úřadu „Infrastruktura ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou – finance ROP Jihovýchod – zrekonstruovány učebny přírodopisu, fyziky a chemie. Dále obecní úřad zabezpečil rozsáhlou rekonstrukci elektrického vedení v hlavní budově. V roce 2018 - 2019 proběhla nástavba staré budovy v rámci projektu OÚ „infrastruktura základních škol“ v rámci IROP, kdy škola získala nové odborné učebny matematiky, jazykovou učebnu, školní dílnu a kmenovou učebnu. Vybavení učeben a kabinetů pomůckami je na průměrné úrovni.

 

Charakteristika žáků

Asi 44% žáků tvoří děti z Radostína nad Oslavou, dále do školy dojíždějí děti z Kněževsi, Krásněvsi, Pavlova, Znětínka, Zadního Zhořce, Zahradišť, Záseky a Ostrova nad Oslavou. Ve škole se podle individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory učí asi  11 % žáků se SVP. Všechny děti mají občanství ČR, jen jedna žákyně Slovenskou republiku. 62 % žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství.