Školní speciální pedagog

Od 1. 1. 2023 je na naší škole zřízenou pozici školního speciálního pedagoga. V současné době je školním speciálním pedagogem Mgr. Lenka Špačková.

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízena vedoucímu školního poradenského pracoviště.

Konzultace

· Konzultační místnost: kabinet výchovného poradce

· Konzultační hodiny: úterý 11.00-14.00 hod., příp. po individuální domluvě jinak

· Kontakt: 566 670 211, lenka.spackova@skolaradostinno.cz

 

Standartní činnost školního speciálního pedagoga

Diagnostika a depistáž

 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu (zaměření na 1. ročník ZŠ)
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • orientační speciálně pedagogická diagnostika (např. při vzdělávacích problémech žáků) pro navazující intervence ve školním prostředí, orientační speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • podpora při sestavování skupin předmětů speciálně pedagogické péče dle doporučení školského poradenského zařízení
 • při výchovných problémech speciální pedagog participuje na stanovení intervenčního přístupu v rámci školy dle potřeb, možností a profilace školy
 • provádí diagnostiku 1. stupně podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nastavení systému podpory ze strany školy
 • vyhodnocení podpůrných opatření 1. stupně, včetně pedagogické intervence
 • screening, ankety, dotazníky, přímé pozorování ve třídách ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb, nadání a mimořádného nadání

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • podpora naplňování speciálních vzdělávacích potřeb školy
 • intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory
 • poskytování přímé speciálně pedagogické intervence
 • poskytování poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti
 • poskytování informační, konzultační, poradenské a metodické podpory zákonným zástupcům žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, příp. navrhování a konzultování jejich následné úpravy
 • poskytování dlouhodobé i krátkodobé speciálně pedagogické péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování reedukační, kompenzační a stimulační činností žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zajišťování vedení předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence)
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory ve spolupráci s vedoucím ŠPP, s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy
 • příprava a pomoc s realizací preventivních intervenčních programů v oblasti školního neúspěchu, s uplatněním speciálně pedagogických metod a forem pedagogické práce ve spolupráci se školským poradenským zařízením
 • individuální konzultace pro zákonné zástupce
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb
 • intervizní a supervizní činnost

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • participace na úpravě školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů na základě rozhodnutí ředitele školy v souvislosti s doporučením školského poradenského zařízení
 • sledování průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuální vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby
 • poskytování metodické podpory asistentům pedagoga ve škole