Výchovný poradce

V současné době je výchovným poradcem Mgr. Marie Hladíková. Je vedoucím školního poradenského pracoviště. Odpovídá za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Konzultace

· Konzultační místnost: kabinet výchovného poradce

· Konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 – 13.00 hod., příp. po předchozí domluvě v jiném termínu

· Kontakt: tel.: 566 670 211, e-mail: marie.hladikova@skolaradostinno.cz

 

Standartní činnost výchovného poradce

Poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků 

 

 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost 

a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.  

 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) 

a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky 

ve školských poradenských zařízeních  

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

 

Metodické a informační činnosti

 

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s naplňováním podpůrných opatření 

ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti péče o nadané a mimořádně nadané žáky
    
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
    
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
    
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
    
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
    
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení 

a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů  

 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená 

a realizovaná opatření