Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou

Ze dne 29. 8. 2019

Přítomni: Mgr. Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Ing. Vratislav Novotný, Aleš Kališ, Mgr. Josef Fabík,

Nepřítomen: Ing. Jindřich Doležal, Mgr. Anna Janů – předem omluveno

Program:

  1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 
  2. Schválení školního řádu s účinností od 1.9.2019 
  3. chválení školského vzdělávacího programu 
  4. Podněty členů rady 
  5. Závěr


  1. Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla bez připomínek schválena. Byla provedena změna úvodní fotodokumentace školy. 
  2. Školní řád pro školní rok 2019/2020 byl schválen. Ve školním řádě byla provedena změna na straně č. 3, kde se se uvádí, že 5. ročník chodí na oběd s 2. stupněm. Dále na straně 7 bod D. 3 písm. f) byl doplněn text „Žákům je zakázán vstup do prostorů výtahů a jakákoliv manipulace s nimi. Používat výtah smí žáci pouze se souhlasem pracovníka školy!“ 
  3. Ve školském vzdělávacím programu, který byl schválen, došlo k navýšení počtu dětí ve školní družině 
  4. Podměty členů školské rady - bez podmětů

Další zasedání se uskuteční pravděpodobně na jaře 2020.

Zapsal: Aleš Kališ