Školská rada

Datum zřízení:                        27. 10. 2005

Počet členů školské rady:         6

Poslední volby:                       11. 1. 2018

Členové školské rady:             Ing. Tomáš Poul, Ing. Vratislav Novotný

(nové složení)                        Aleš Kališ, Ing. Jindřich doležal  

                                            Mgr. Josef Fabík, Mgr. Anna Janů  

Kontakt:                                tpoul.obec@seznam.cz

 

Zápis ze schůze školské rady ze 8. října 2020

 

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Aleš Kališ

 

Omluveni: Jindřich Doležal, Vratislav Novotný

 

Program:

Diskuze nad rozšířením Školního řádu ohledně distanční výuky v souvislosti s COVID-19

Došlo ke schválení návrhu distančního způsobu vzdělávání v případě uzavření školy nebo jiných vážných omezení.

 

Zápis ze schůze školské rady ze 17. září 2020


Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Jindřich Doležal, Aleš Kališ, Vratislav Novotný

Omluveni:

Program:

Pravděpodobně poslední setkání školské rady v této sestavě

 • Diskuze nad Výroční zprávou
 • Zhodnocení výuky během období COVIDU během 2. pololetí 2019/2020
 • Představení úspěchů žáků během roku 2019/2020
 • Schválení Výroční zprávy
 • Otázka na rekuperaci v nové části školy
 • Zapojení školy do Office 365, využití Microsoft teams – představení komunikačního prostředku, ve kterém jsou proškolováni učitelé i žáci pro případ distanční výuky. Ukazuje se jako vhodný pro děti od 4. třídy. Pro rodiče nižších ročníků pravděpodobně vznikne přehledný praktický manuál, který jim i jejich dětem pomůže naučit se s programem Microsoft teams pracovat.

 

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou

 

Ze dne 29. 8. 2019

Přítomni: Mgr. Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Ing. Vratislav Novotný, Aleš Kališ, Mgr. Josef Fabík,          

Nepřítomen: Ing. Jindřich Doležal, Mgr. Anna Janů – předem omluveno

Program:

 1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019
 2. Schválení školního řádu s účinností od 1.9.2019
 3. Schválení školského vzdělávacího programu
 4. Podněty členů rady
 5. Závěr

 

 1. Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla bez připomínek schválena. Byla provedena změna úvodní fotodokumentace školy.
 2. Školní řád pro školní rok 2019/2020 byl schválen. Ve školním řádě byla provedena změna na straně č. 3, kde se se uvádí, že 5. ročník chodí na oběd s 2. stupněm. Dále na straně 7 bod D. 3 písm. f) byl doplněn text „Žákům je zakázán vstup do prostorů výtahů a jakákoliv manipulace s nimi. Používat výtah smí žáci pouze se souhlasem pracovníka školy!
 3. Ve školském vzdělávacím programu, který byl schválen, došlo k navýšení počtu dětí ve školní družině
 4. Podměty členů školské rady

-         bez podmětů

 1. Další zasedání se uskuteční pravděpodobně na jaře 2020.

 

Zapsala: Aleš Kališ

 

 

Zápis ze schůze školské rady 30. srpna 2018 

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Vratislav Novotný, Jindřich Doležal

Program:

Diskuze nad změnami Školního řádu a jeho schválení

Seznámení s Výroční zprávou a její schválení

 

 

 

Zápis z I. schůze nové školské rady ze dne 8. února 2018

Jako předseda školské rady byl zvolen p. Tomáš Poul.

Na programu byly diskutovány následující otázky:

Představení změn a inovací školy

- Tělocvična

- Dotace na nástavbu školy

- Stavební fixace – školka

- Oprava střechy školy

- Zvýšení nákladů školy – výtah, odtávání pro střechu, …

Reforma financování školství

Změna školního řádu

- Úprava Řádu školy

- Dle navrženého znění jednohlasně schváleno

Inspekce a její hodnocení školy, školky

Další předpokládané setkání jaro 2018 

 

Děkujeme za práci ve školské radě v minulém volebním období, a to: Ing. tomáši Poulovi, Ing. Vratislavu Novotnému, Aleši Kališovi, Josefu Kudláčkovi, Mgr. Petře Svobodové, Mgr. Kateřině Svobodové!

 

 

 Dále na škole pracuje výbor SRPŠ. Na jeho členy se rovněž můžete obracet se svými připomínkami či náměty.

Členové:

Jindřich Doležal - Pavlov - předseda SRPŠ

Pavel Petr - Kněževes - místopředseda

Jitka Dohnalová - Znětínek

Aleš Kališ - Radostín nad Oslavou

Helena Michálková - Radostín nad Oslavou

Růžena Havlíčková - Zadní Zhořec

Bedřich Staněk - Krásněves

 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou

Ze dne 31.8. 2017

Přítomni: Mgr Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Aleš Kališ, Mgr. Petra Svobodová, Ing. Vratislav Novotný, Mgr. Kateřina Svobodová

 Nepřítomen : Josef Kudláček  – předem omluven

Program:

 1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017
 2. Schválení školního řádu a řádu klasifikačního
 3. Podněty členů rady
 4. Usnesení
 5. Závěr

 

 1. Po předchozím prostudování Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 všemi členy školské rady, byla tato zpráva bez připomínek schválena.
 2. Dále dostali členové školské rady také k prostudování Školní řád, který prošel lehkými úpravami a Klasifikační řád. Oba dva řády byly taktéž jednohlasně schváleny.
 3. Podměty členů školské rady

-          bez podmětů

 1. Další zasedání se uskuteční pravděpodobně na jaře 2018.

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Svobodová

 

 

Program schůzky 8. 6. 2017

Přítomni: Mgr. Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Aleš Kališ, mgr. Petra Svobodová, Mgr. Kateřina Svobodová, Ing. Vratgislav Novotný, Josef Kudláček

 

Program: 

1. Schválení dodatku ŠVP

2. Testř ČŠI

3. Závěr

Školská rada byla seznámena s dodatkem ve Školním vzdělávacím programu ZŠ Radostín na Oslavou, který byl zpracován na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro ZV - březen 2017 - s účinností od 3. 5. 2017. Dodatek byl jednohlasně schválen. Ředitel školy seznámil radu s výsledky srovnávacíh testů SCIO v 5. a 9. ročníku. Žáci byli testovaní v českém a anglickém jazyce, v matematice a v obecných studijních předpokladech. Dále byl 9. ročník testován ČŠI v českém jazyce, matematicke přírodovědném základě. 

 

 

Program schůzky ze dne 27. 9. 2016

 Přítomni: Mgr Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Mgr. Petra Svobodová, Josef Kudláček, Mgr. Kateřina Svobodová,

Nepřítomni : Aleš Kališ – předem omluven
Program:  

 1. Uvítání nového člena školské rady
 2. Schválení Výroční zprávy pro rok 2015/2016
 3. Schválení nové verze Školního řádu
 4. Pozvánka na 80.leté výročí otevření Základní školy v Radostíně nad Oslavou
 5. Podněty členů rady
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

 

Program schůzky ze dne 28. 6. 2016

Přítomni: Mgr Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Aleš Kališ, Mgr. Petra Svobodová, Mgr. Kateřina Svobodová

Nepřítomni : Ing. Vratislav Novotný, František Švoma – předem omluveni

Program:

 1. Ukončení činnosti Františka Švomy ve školské radě

 2. Schválení nové verze Školského vzdělávacího programy  ZŠ Radostín nad Oslavou
 3. Výsledky SCIO testů 5. a 9. tříd
 4. Zhodnocení projektu EU OPVK: výzev 56 a 57
 5. Dotazník v mateřské škole
 6. Podněty členů rady
 7. Usnesení
 8. Závěr

Přechozí schůze Školské rady proběhla ve čtvrtek 17. 9. 2015 za přítomnosti pěti členů.

Program:

 1. Představení nového pana ředitele pana Mgr. Jana Hladíka a nového člena školské rady paní Petry Svobodové
 2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015
 3. Schválení školního řádu
 4. Školní družina v ranních hodinách
 5. Navýšení poplatku za pronájem tělocvičny školy
 6. Projekt EU OPVK
 7. Podněty členů rady
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

Předchozí schůze Školské rady proběhla ve čtvrtek 7. 5. za přítomnosti pěti členů

Program:

- kontrola úkolů

- schválení jednaícho řádu

- volba zástupce za školskou radu do konkurzní komise na ředitele školy

- výsledky testů SCIO v 5. ročníku

- seznámení se závěry komplexní inspekce, která proběhla 8. - 10. dubna 2015

- informace o změně provozní doby školní družiny od 1. 9. 2015 - ŠD bude k dispozici od 6.15  h.

- rozpočet školy pro rok 2015

- podněty členů rady

- aktuality ve školství

 

 

Předchozí schůze Školské rady proběhla 26. 1. 2015 za přítomnosti pěti členů.

Program:

- pravomoci školské rady

- volba předsedy a zapisovatele

- požadavek na zřízení školní družiny od 6:15 hod do 7:10 hod.

- výsledky SCIO testů 9. ročníků

- seznámení s přestavbou ZŠ

 

Děkujeme za práci ve školské radě v minulém volebním období, a to panu: Mudr. Vojtěchu Klimeckému, Ing. Jindřichu Doležalavi, Mgr. Josefu Fabíkovi, Mgr. Antonínu Klusákovi, AlešiKkališoví, Františku Švomovi

 

  Dále na škole pracuje výbor SRPŠ. Na jeho členy se rovněž můžete obracet se svými připomínkami či náměty.

Členové:

Jindřich Doležal - Pavlov - předseda SRPŠ

Pavel Petr - Kněževes - místopředseda

Jitka Dohnalová - Znětínek

Aleš Kališ - Radostín nad Oslavou

Helena Michálková - Radostín nad Oslavou

Růžena Havlíčková - Zadní Zhořec

Bedřich Staněk - Krásněves

 

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG